Odbierz aż 25% rabatu - pobierz limitowany kod Odbierz kod
0
Dni
:
0
Godzin
:
0
Minut
:
0
Sekund
  • Bezpłatna wysyłka
  • 120 dni na darmowy zwrot
  • Bezpłatna korekta rozmiaru
  • SAVICKI Care+®
  • Darmowy grawer

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego savicki.pl

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego savicki.pl.

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony savicki.pl oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów

Sklep prowadzony jest przez Savicki 1976 spółka z ograniczona odpowiedzialnością (dalej: Savicki 1976 sp. z o.o.) , z siedzibą przy ul. Gorzowska 2A, 65-127 Zielona Góra, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000919419, NIP 9731046027, REGON 368535233

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną za pośrednictwem strony savicki.pl

2. Sprzedawca – oznacza Savicki 1976 sp. z o.o.

3. Klient – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego,

4. Regulamin – niniejszy regulamin, który można pobrać klikając ten link

5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową,

6. Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu,

7. Konto Klienta – miejsce na stronie internetowej, w którym Klient może edytować swoje dane, przeglądać historię zamówień, zarejestrować projekt i złożyć reklamację. Dostęp do Konta Klienta możliwy jest po wpisaniu otrzymanego loginu i hasła.

§2. Warunki korzystania ze sklepu

1. Konsumenci dokonujący zakupu w ramach sklepu podlegają zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014).

2. Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Unii Europejskiej.

3. W celu prawidłowego korzystania ze sklepu Klient musi posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych:

Komputer lub urządzenie mobilne z zainstalowaną przeglądarką internetową wspierającą poprawnie standardy HTML5 oraz CSS3.

4. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów z usług których korzysta Klient.

5. Dane teleadresowe Sprzedawcy pod którymi Klient może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą wskazano poniżej. Adres do składnia reklamacji wskazano w §6 regulaminu. :

Dane kontaktowe:

E mail: kontakt@savicki.pl

Telefon: +48 81 756 02 06

lub pisemnie :

Savicki 1976 sp. z o.o.

ul. Gorzowska 2A

65-127 Zielona Góra

§3. Zasady korzystania ze sklepu

1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania danych niezbędnych, tj. danych, których podanie wymagane jest dla prawidłowej realizacji umowy uniemożliwia zawarcie umowy.

2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu. Przy każdym produkcie, po sprecyzowaniu jego parametrów, podawana jest informacja na temat dostępności towaru.

3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.

4. Koszty dostawy towaru przedstawiane są Klientowi po skompletowaniu przez niego zamówienia i przejściu do jego zamawiania.

5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:

a. Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,

b. Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,

c. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,

d. Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, ewentualnie jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub stanowi nadużycie prawa sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,

e. Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu, na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,

f. Udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim,

g. Klient narusza postanowienia regulaminu,

h. Klient dwukrotnie nie odebrał uprzednio zamówionego towaru.

6. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę na trwałym nośniku jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

7. Klient może korzystać ze sklepu i dokonywać w nim zakupów po uprzednim założeniu Konta Klienta. Konto Klienta umożliwia dokonywanie wielkokrotnych zakupów bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych niezbędnych do dokonywania zakupów. Podczas zakładania Konta Klienta Klient otrzymuje unikalne hasło przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.

8. Utrzymywanie Konta Klienta świadczone jest nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony. Klient w każdym czasie może zlikwidować konto.

9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w sytuacjach opisanych w ust 5 niniejszego paragrafu. W sytuacji gdyby istniały w tym czasie niezrealizowane zamówienia Klienta są one anulowane, a jeśli Klient dokonał już płatności z ich tytułu Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych kwot.

10. Zakupy mogą być także dokonywane bez konieczności zakładania Konta Klienta. W takiej sytuacji Klient każdorazowo zobowiązany jest do podawania wymaganych danych.

11. Sprzedawca oferuje otrzymywanie materiałów bezpłatnych (np. miarek jubilerskich) pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie stosowanego pola podczas składnia zamówienia.

§4 Składanie zamówień

1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie. Po skompletowaniu zamówienia Klient jest informowany o kosztach jego transportu.

2. Zapłata za towar odbywa się w jeden z następujących sposobów:

a) przelewem tradycyjnym,

b) za pobraniem,

c) za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych (np. PayU)

3. Zapłata uważana jest za dokonaną:

a) w przypadku płatności przelewowej – w chwili wpływu na rachunek Sprzedawcy zapłaty,

b) w przypadku płatności za pobraniem – w chwili uiszczenia zaliczki o jakiej mowa w ust 11 oraz zapłaty pozostałej kwoty przy odbiorze przesyłki,

c) w przypadku płatności za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych (np. PayU) – w chwili zaksięgowania środków przez system operatora płatności .

4. Termin zapłaty wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej.

5. Zamówienie jest realizowane po dokonaniu wpłaty i potwierdzeniu zamówienia przez sklep. W sytuacji gdy operator systemów płatności o jakich mowa w ust 3 lit c) niniejszego paragrafu poinformuje o jej wycofaniu lub w inny sposób wskaże na jakiekolwiek nieprawidłowości dotyczące płatności termin realizacji nie biegnie do czasu wyjaśnienia sytuacji.

6. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym. Klient w terminie 7 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku biernej postawy Klienta umowa ulega rozwiązaniu. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.

7. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie wskazanym przy składaniu zamówienia. Termin ten podawany jest przez ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.

8. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami jest ograniczona.

9. Zawarcie umowy ma miejsce po łącznym spełnieniu następujących warunków : podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, dokonania zapłaty (w przypadku zapłaty za pobraniem –zapłaty zaliczki) oraz potwierdzaniu przez Sprzedawcę faktu zawarcia umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

10. Sprzedawca przewiduje możliwość negocjacji ceny przez Klienta. W takiej sytuacji do zawarcia umowy dochodzi w chwili złożenia przez Klienta i Sprzedawcę zgodnych oświadczeń stron co do ceny za towar.

11. W przypadku wyboru zapłaty za pobraniem Klient, przed złożeniem zamówienia, informowany jest o wysokości zaliczki jaka jest wymagana w celu skutecznego zawarcia umowy.

§5 Dostawa

1. Dostawa odbywa się w jeden z zaproponowanych podczas składania zamówienia i wybranych przez Klienta sposobów w postaci:

- usługi kurierskiej świadczonej przez General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10,

- odbiór osobisty w jednym z salonów partnerskich firmy Jubiler S.C zlokalizowanych w Lublinie

2. Koszt dostawy podany jest przed ostateczną akceptacją zamówienia przez Klienta.

3. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:

a) Podania błędnych danych adresowych,

b) Nieodebrania przesyłki przez Klienta,

c) Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta

Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taka sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

§6 Reklamacje, gwarancje, zmiana rozmiaru

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnic się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym.

2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wyłącznie jeśli wraz z wydanym towarem wydano dokument gwarancji. Warunki gwarancji są każdorazowo opisane w dokumencie gwarancji. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta płynących z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3. Reklamacje składane są za pomocą formularza dostępnego pod tym adresem lub na adres kontakt@savicki.pl.

4. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.

5. Reklamacje załatwiane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie załatwienia reklamacji klient informowany jest wiadomością email.

6. Zgodnie z zapisem art. 5612 §1 Kodeksu cywilnego Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi ma obowiązek, na koszt sprzedawcy, dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego przez Sprzedawcę. W niniejszym przypadku jest to: Savicki 1976 sp. z o.o. ul. Frezerów 3, I piętro, lok. II.9, 20-209 Lublin

7. Instytucja rękojmi opisana została w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania usunięcia, wady, wymiany towaru na nowy wolny od wad, obniżenia ceny i odstąpienia od umowy. Sprzedawca może nie uwzględnić żądania w zakresie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zaoferować Klientowi nieodpłatna naprawę lub wymianę.

8. Sprzedawca oferuje możliwość zmiany rozmiaru zakupionego w sklepie pierścionka lub obrączek. Zmiana rozmiaru może zostać dokonana nieodpłatnie tylko raz. Nieodpłatna zmiana rozmiaru możliwa jest tylko w zakresie o 3 rozmiary w górę lub w dół od obecnego rozmiaru produktu. Klient zobowiązany jest do wysłania pierścionka lub obrączek na własny koszt. Produkt po korekcie rozmiaru zostanie odesłany na koszt Sprzedawcy. W związku z powyższym przed skorzystaniem z powyższego uprawnienia Klient zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów i pomocy w doborze odpowiedniego rozmiaru. UWAGA – w przypadku zamiany rozmiaru produktu z grawerem usługa grawerowania zostanie wykonana na nowo.

§7 Prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy konsumentów) oraz dodatkowe prawo odstąpienia w terminie 120 dni

1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko konsumentów. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy bez podawania przyczyny zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kształtują się następująco:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w  posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §2 ust 5 regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

Odbierzemy rzecz.

Ponosimy koszty zwroty rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w szczególności:

- Grawerowanie,

- Zmiana próby,

- Soczewka,

- Piaskowanie,

- Satynowanie,

- Młotkowanie,

- Platynowanie,

- Wersja hipoalergiczna, 

- Projekty specjalne,

- Modyfikacja kamieni lub szyny.

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Sprzedawca umożliwia Konsumentom dodatkowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 120 dni od dnia wydania towaru (niezależne od uprawnienia wynikającego z ustawy o prawach konsumenta), na następujących zasadach:

a) uprawnienie nie dotyczy towarów wytwarzanych według specyfikacji klienta, w szczególności grawerowanych, wykonanych z podwyższonej próby kruszcu itp. Wyjątkowo Sprzedawca może wyrazić zgodę na objecie uprawnieniem również takich towarów. Decyzja w tym zakresie leży po stronie Sprzedawcy,

b) uprawienie dotyczy tylko towarów nowych, kompletnych, w ramach których nie dokonywano jakichkolwiek zmian w związku według specyfikacji klienta w szczególności:

- Grawerowanie,

- Zmiana próby,

- Soczewka,

- Piaskowanie,

- Satynowanie,

- Młotkowanie,

- Platynowanie,

- Wersja hipoalergiczna, 

- Projekty specjalne,

- Modyfikacja kamieni lub szyny.

c) uprawienie dotyczy tylko towarów nie noszących jakichkolwiek śladów użytkowania, w szczególności zarysowań, odbarwień itp.,

d) uprawienie nie dotyczy towarów, które były w jakikolwiek sposób przerabiane lub dokonywano w nich jakiejkolwiek ingerencji,}

e) uprawienie dotyczy tylko towarów z oryginalnymi, nieuszkodzonymi i niezdemontowanymi kamieniami,}

f) uprawnienie nie dotyczy towarów zakupionych w systemie ratalnym,

g) uprawnienie nie dotyczy towarów o wartości przekraczającej 10.000 zł brutto za sztukę (w przypadku zestawów – za zestaw)}

h) uprawienie wykonuje się w całości na koszt Konsumenta, który zobowiązany jest do ich uprzedniego pokrycia,

i) w przypadku chęci skorzystania z w/w uprawienia Konsument zobowiązany jest uprzednio poinformować o powyższym Sprzedawcę, który może zażądać przesłania fotografii towaru. Sprzedawca wskazuje każdorazowo kroki związane z odbiorem towaru.

§8 Pozasądowe sposoby dochodzenia sporów (dotyczy konsumentów)

1. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postepowania polubownego, w tym sądu polubownego, co wymaga również zgody Sprzedawcy.

2. Konsument może zwrócić się o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumentów (działającym najczęściej przy Starostwie Powiatowym, Urzędzie Miast itp).

3. Konsument może zwrócić się także o pomoc do organizacji społecznych, które zakresem swojej działalności obejmują między innymi ochronę praw konsumentów (np. Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl).

4. Szersze informacje na temat ochrony praw konsumentów dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl)

§9 Dane osobowe

1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie.

2. Administratorem danych jest Sprzedawca.

3. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne sa w zakładce Polityka Prywatności

§10 Postanowienia końcowe

1. Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności   zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w tym:

a) nierozsyłania za pośrednictwem sklepu niezamówionej informacji handlowej,

b) niekorzystania z kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,

c) powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,

d) rozsyłania treści o charakterze bezprawnym

2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Prawem właściwym dla umów zawieranych w ramach Sklepu jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że wybór prawa polskiego nie może pozbawiać Klienta będącego konsumentem ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

§11 zapisy dotyczące nie-konsumentów

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.

2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.

3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.

4. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.

5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

9. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami rękojmia jest wyłączona.

10. W przypadku klientów nie będących konsumentami zastosowanie ma prawo polskie.

§12 Tryb zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny w ramach Sklepu na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci posiadający Konto Klienta zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem e-mail.

3. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian.

Data aktualizacji: 16.11.2021 08:30

Kategorie