Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.savicki.pl

Niniejszy regulamin okre艣la warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego savicki.pl.

I. DEFINICJE

Regulamin okre艣la zasady prowadzenia sprzeda偶y za po艣rednictwem sklepu internetowego prowadzonego z u偶yciem strony savicki.pl oraz zasady realizacji zawartych za po艣rednictwem w/w sklepu um贸w

Sklep prowadzony jest przez Savicki sp贸艂ka z ograniczona odpowiedzialno艣ci膮 sp贸艂ka komandytowa (dalej: Savicki sp. z o.o. sp. k.) , z siedzib膮 przy ul. Stefana Batorego 126A /213, 65-735 Zielona G贸ra, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze S膮dowym pod numerem KRS 0000700015, NIP 9731046027, REGON 36853523300000

搂1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu u偶yte w nim okre艣lenia oznaczaj膮:

1. Sklep internetowy, sklep 鈥 dzia艂alno艣膰 prowadzon膮 za po艣rednictwem strony savicki.pl

2. Sprzedawca 鈥 oznacza Savicki sp. z o.o. sp. k.

3. Klient 鈥 osob臋 fizyczn膮, prawn膮 lub jednostk臋 organizacyjna nie posiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej korzystaj膮ca ze sklepu internetowego,

4. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin, kt贸ry mo偶na pobra膰 klikaj膮c ten link

5. Konsument 鈥 osoba fizyczna korzystaj膮ca ze sklepu w celu niezwi膮zanym bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcza lub zawodow膮,

6. Towar, asortyment 鈥 przedmioty oferowane w ramach sklepu,

7. Konto Klienta 鈥 miejsce na stronie internetowej, w kt贸rym Klient mo偶e edytowa膰 swoje dane, przegl膮da膰 histori臋 zam贸wie艅, zarejestrowa膰 projekt i z艂o偶y膰 reklamacj臋. Dost臋p do Konta Klienta mo偶liwy jest po wpisaniu otrzymanego loginu i has艂a.

搂2. Warunki korzystania ze sklepu

1. Konsumenci dokonuj膮cy zakupu w ramach sklepu podlegaj膮 zapisom ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014).

2. Zam贸wienia sk艂adane w sklepie realizowane s膮 tylko na terytorium Unii Europejskiej.

3. W celu prawid艂owego korzystania ze sklepu Klient musi pos艂ugiwa膰 si臋 urz膮dzeniem o nast臋puj膮cych w艂a艣ciwo艣ciach minimalnych:

Komputer lub urz膮dzenie mobilne z zainstalowan膮 przegl膮dark膮 internetow膮 wspieraj膮c膮 poprawnie standardy HTML5 oraz CSS3.

4. Koszty po艂膮czenia internetowego ze sklepem s膮 ustalane przez operator贸w z us艂ug kt贸rych korzysta Klient.

5. Dane teleadresowe Sprzedawcy pod kt贸rymi Klient mo偶e szybko i efektywnie kontaktowa膰 si臋 z przedsi臋biorc膮 wskazano poni偶ej. Adres do sk艂adnia reklamacji wskazano w 搂6 regulaminu. :

Dane kontaktowe:

E mail: kontakt@savicki.pl

Telefon: +48 81 756 02 06

lub pisemnie :

Savicki sp. z o.o. sp贸艂ka komandytowa

ul. Stefana Batorego 126A

65-735 Zielona G贸ra

搂3. Zasady korzystania ze sklepu

1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezb臋dnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowi膮zany jest poda膰 dane osobowe, o kt贸re zostanie poproszony. Odmowa podania danych niezb臋dnych, tj. danych, kt贸rych podanie wymagane jest dla prawid艂owej realizacji umowy uniemo偶liwia zawarcie umowy.

2. Przegl膮danie asortymentu sklepu odbywa si臋 za pomoc膮 zak艂adek sklepu. Przy ka偶dym produkcie, po sprecyzowaniu jego parametr贸w, podawana jest informacja na temat dost臋pno艣ci towaru.

3. W razie w膮tpliwo艣ci uznaje si臋, 偶e ceny podane w sklepie s膮 cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmuj膮 koszt贸w jego dostawy chyba, 偶e co innego wynika z opisu towaru.

4. Koszty dostawy towaru przedstawiane s膮 Klientowi po skompletowaniu przez niego zam贸wienia i przej艣ciu do jego zamawiania.

5. Sprzedawca ma prawo odm贸wi膰 realizacji zam贸wienia z艂o偶onego przez Klienta w sytuacji gdy:

a. Klient poda艂 nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemo偶liwiaj膮 realizacje zam贸wienia,

b. Klient jest d艂u偶nikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytu艂u, a wierzytelno艣膰 jest wymagalna i nie zosta艂a uregulowana,

c. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci narusza ich dobra osobiste,

d. Klient wykorzystuje sklep do pope艂nienia wykroczenia lub przest臋pstwa, ewentualnie jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego lub stanowi nadu偶ycie prawa sprzeczne z jego spo艂eczno-gospodarczym przeznaczeniem,

e. Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu, na co nie otrzyma艂 uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,

f. Udost臋pnienia loginu i has艂a osobom trzecim,

g. Klient narusza postanowienia regulaminu,

h. Klient dwukrotnie nie odebra艂 uprzednio zam贸wionego towaru.

6. Dowodem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawc臋 na trwa艂ym no艣niku jest faktura VAT lub paragon fiskalny.

7. Klient mo偶e korzysta膰 ze sklepu i dokonywa膰 w nim zakup贸w po uprzednim za艂o偶eniu Konta Klienta. Konto Klienta umo偶liwia dokonywanie wielkokrotnych zakup贸w bez konieczno艣ci ka偶dorazowego wprowadzania danych niezb臋dnych do dokonywania zakup贸w. Podczas zak艂adania Konta Klienta Klient otrzymuje unikalne has艂o przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowi膮zany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego has艂a, a tak偶e do zabezpieczenia przed dost臋pem do nich os贸b trzecich. Sklep nie ponosi odpowiedzialno艣ci za u偶ycie loginu i has艂a u偶ytkownika, wynikaj膮cego z nieprawid艂owego zabezpieczenia dost臋pu do niego.

8. Utrzymywanie Konta Klienta 艣wiadczone jest nieodp艂atnie i przez czas nieoznaczony. Klient w ka偶dym czasie mo偶e zlikwidowa膰 konto.

9. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta w sytuacjach opisanych w ust 5 niniejszego paragrafu. W sytuacji gdyby istnia艂y w tym czasie niezrealizowane zam贸wienia Klienta s膮 one anulowane, a je艣li Klient dokona艂 ju偶 p艂atno艣ci z ich tytu艂u Sprzedawca dokona zwrotu wp艂aconych kwot.

10. Zakupy mog膮 by膰 tak偶e dokonywane bez konieczno艣ci zak艂adania Konta Klienta. W takiej sytuacji Klient ka偶dorazowo zobowi膮zany jest do podawania wymaganych danych.

11. Sprzedawca oferuje otrzymywanie materia艂贸w bezp艂atnych (np. miarek jubilerskich) pod warunkiem wyra偶enia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. wyra偶enie zgody nast臋puje poprzez zaznaczenie stosowanego pola podczas sk艂adnia zam贸wienia.

搂4 Sk艂adanie zam贸wie艅

1. Zam贸wienia sk艂adane s膮 poprzez wyb贸r odpowiednich opcji dost臋pnych w sklepie. Po skompletowaniu zam贸wienia Klient jest informowany o kosztach jego transportu.

2. Zap艂ata za towar odbywa si臋 w jeden z nast臋puj膮cych sposob贸w:

a) przelewem tradycyjnym,

b) za pobraniem,

c) za po艣rednictwem us艂ug p艂atniczych dostawc贸w zewn臋trznych (np. PayU)

3. Zap艂ata uwa偶ana jest za dokonan膮:

a) w przypadku p艂atno艣ci przelewowej 鈥 w chwili wp艂ywu na rachunek Sprzedawcy zap艂aty,

b) w przypadku p艂atno艣ci za pobraniem 鈥 w chwili uiszczenia zaliczki o jakiej mowa w ust 11 oraz zap艂aty pozosta艂ej kwoty przy odbiorze przesy艂ki,

c) w przypadku p艂atno艣ci za po艣rednictwem us艂ug p艂atniczych dostawc贸w zewn臋trznych (np. PayU) 鈥 w chwili zaksi臋gowania 艣rodk贸w przez system operatora p艂atno艣ci .

4. Termin zap艂aty wynosi 7 dni od chwili z艂o偶enia zam贸wienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej.

5. Zam贸wienie jest realizowane po dokonaniu wp艂aty i potwierdzeniu zam贸wienia przez sklep. W sytuacji gdy operator system贸w p艂atno艣ci o jakich mowa w ust 3 lit c) niniejszego paragrafu poinformuje o jej wycofaniu lub w inny spos贸b wska偶e na jakiekolwiek nieprawid艂owo艣ci dotycz膮ce p艂atno艣ci termin realizacji nie biegnie do czasu wyja艣nienia sytuacji.

6. W przypadku gdyby realizacja zam贸wienia nie mog艂a odby膰 si臋 z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezw艂ocznie informuje Klienta o powy偶szym. Klient w terminie 7 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemo偶liwiaj膮cej realizacje pierwotnego zam贸wienia czy odst臋puje od umowy. W przypadku biernej postawy Klienta umowa ulega rozwi膮zaniu. W przypadku odst膮pienia od umowy Klientowi zwracane s膮 niezw艂ocznie wszelkie wp艂acone przez niego kwoty.

7. Realizacja zam贸wienia odbywa si臋 w terminie wskazanym przy sk艂adaniu zam贸wienia. Termin ten podawany jest przez ostateczn膮 akceptacj膮 zam贸wienia przez Klienta.

8. W przypadku towar贸w oznaczonych jako 鈥瀙romocja鈥, 鈥瀢yprzeda偶鈥 lub innymi r贸wnowa偶nymi okre艣leniami o kolejno艣ci ich realizacji decyduje termin wp艂ywu zam贸wienia i 艣rodk贸w na ich pokrycie. Ilo艣膰 towar贸w obj臋tych w/w akcjami jest ograniczona.

9. Zawarcie umowy ma miejsce po 艂膮cznym spe艂nieniu nast臋puj膮cych warunk贸w : podaniu przez Klienta niezb臋dnych danych, akceptacji regulaminu i klikni臋ciu w przycisk 鈥瀦am贸wienie z obowi膮zkiem zap艂aty鈥, dokonania zap艂aty (w przypadku zap艂aty za pobraniem 鈥搝ap艂aty zaliczki) oraz potwierdzaniu przez Sprzedawc臋 faktu zawarcia umowy poprzez wys艂anie wiadomo艣ci e-mail na adres podany przez Klienta.

10. Sprzedawca przewiduje mo偶liwo艣膰 negocjacji ceny przez Klienta. W takiej sytuacji do zawarcia umowy dochodzi w chwili z艂o偶enia przez Klienta i Sprzedawc臋 zgodnych o艣wiadcze艅 stron co do ceny za towar.

11. W przypadku wyboru zap艂aty za pobraniem Klient, przed z艂o偶eniem zam贸wienia, informowany jest o wysoko艣ci zaliczki jaka jest wymagana w celu skutecznego zawarcia umowy.

搂5 Dostawa

1. Dostawa odbywa si臋 w jeden z zaproponowanych podczas sk艂adania zam贸wienia i wybranych przez Klienta sposob贸w w postaci:

- us艂ugi kurierskiej 艣wiadczonej przez General Logistics Systems Poland Sp贸艂ka z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮, z siedzib膮 w G艂uchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. T臋czowej 10,

- odbi贸r osobisty w jednym z salon贸w partnerskich firmy Jubiler S.C zlokalizowanych w Lublinie

2. Koszt dostawy podany jest przed ostateczn膮 akceptacj膮 zam贸wienia przez Klienta.

3. W sytuacji gdy towar zostanie zwr贸cony Sprzedawcy z powodu:

a) Podania b艂臋dnych danych adresowych,

b) Nieodebrania przesy艂ki przez Klienta,

c) Innej przyczyny le偶膮cej po stronie Klienta

Sprzedawca ma prawo obci膮偶y膰 Klienta wszystkimi kosztami zwi膮zanymi z taka sytuacj膮, w szczeg贸lno艣ci kosztami przes艂ania towaru.

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid艂owo艣ci w stanie przesy艂ki, w szczeg贸lno艣ci jej zewn臋trznych uszkodze艅, Klient powinien spisa膰 z kurierem protok贸艂 obejmuj膮cy informacje dotycz膮ce nieprawid艂owo艣ci w stanie przesy艂ki. W przypadku ich dostrze偶enia ju偶 po dostarczeniu przesy艂ki Klient powinien powiadomi膰 o powy偶szym kuriera domagaj膮c si臋 spisania protoko艂u. Klient przyjmuje do wiadomo艣ci, i偶 zaniechanie powy偶szego obowi膮zku mo偶e by膰 przyczyn膮 odmowy uznania jego roszcze艅 reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.

搂6 Reklamacje, gwarancje, zmiana rozmiaru

1. Sprzedawca zobowi膮zany jest dostarcza膰 rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar m贸g艂 r贸偶nic si臋 od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powy偶szym.

2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar tylko i wy艂膮cznie je艣li wraz z wydanym towarem wydano dokument gwarancji. Warunki gwarancji s膮 ka偶dorazowo opisane w dokumencie gwarancji. Wykonywanie uprawnie艅 z gwarancji nie wy艂膮cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie艅 Klienta p艂yn膮cych z przepis贸w o r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3. Reklamacje sk艂adane s膮 za pomoc膮 formularza dost臋pnego pod tym adresem lub na adres kontakt@savicki.pl.

4. Z艂o偶enie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie Klientowi wiadomo艣ci email.

5. Reklamacje za艂atwiane s膮 w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O sposobie za艂atwienia reklamacji klient informowany jest wiadomo艣ci膮 email.

6. Zgodnie z zapisem art. 5612 搂1 Kodeksu cywilnego Klient wykonuj膮cy uprawnienia z tytu艂u r臋kojmi ma obowi膮zek, na koszt sprzedawcy, dostarczy膰 rzecz wadliw膮 do miejsca oznaczonego przez Sprzedawc臋. W niniejszym przypadku jest to: Savicki sp. z o.o. sp贸艂ka komandytowa ul. Rusa艂ka 17A 20-103 Lublin

7. Instytucja r臋kojmi opisana zosta艂a w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Klientowi przys艂uguje uprawnienie do 偶膮dania usuni臋cia, wady, wymiany towaru na nowy wolny od wad, obni偶enia ceny i odst膮pienia od umowy. Sprzedawca mo偶e nie uwzgl臋dni膰 偶膮dania w zakresie obni偶enia ceny lub odst膮pienia od umowy i zaoferowa膰 Klientowi nieodp艂atna napraw臋 lub wymian臋.

8. Sprzedawca oferuje mo偶liwo艣膰 zmiany rozmiaru zakupionego w sklepie pier艣cionka lub obr膮czek. Zmiana rozmiaru mo偶e zosta膰 dokonana nieodp艂atnie tylko raz. Nieodp艂atna zmiana rozmiaru nie dotyczy obr膮czek i pier艣cionk贸w z wieloma kamieniami, z naci臋ciami, zdobieniami lub dwu- i trzykolorowego z艂ota. Nieodp艂atna zmiana rozmiaru mo偶liwa jest tylko w zakresie o 3 rozmiary w g贸r臋 lub w d贸艂 od obecnego rozmiaru produktu. Klient zobowi膮zany jest do wys艂ania pier艣cionka lub obr膮czek na w艂asny koszt. Produkt po korekcie rozmiaru zostanie odes艂any na koszt Sprzedawcy. W zwi膮zku z powy偶szym przed skorzystaniem z powy偶szego uprawnienia Klient zobowi膮zany jest do skontaktowania si臋 ze Sprzedawc膮 w celu ustalenia szczeg贸艂贸w i pomocy w doborze odpowiedniego rozmiaru.

搂7 Prawo do odst膮pienia od umowy (dotyczy konsument贸w) oraz dodatkowe prawo odst膮pienia w terminie 120 dni

1. Zapisy niniejszego paragrafu dotycz膮 tylko konsument贸w. Uprawnienia konsumenta zwi膮zane z odst膮pieniem od umowy bez podawania przyczyny zosta艂y wskazane w za艂膮czniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta i w ramach sklepu internetowego kszta艂tuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

Prawo odst膮pienia od umowy

Maj膮 Pa艅stwo prawo odst膮pi膰 od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odst膮pienia od umowy wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia w kt贸rym weszli Pa艅stwo w  posiadanie rzeczy lub w kt贸rym osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Pa艅stwa wesz艂a w posiadanie rzeczy.

Aby skorzysta膰 z prawa odst膮pienia od umowy, musz膮 Pa艅stwo poinformowa膰 Sprzedawc臋 na adres zawarty w 搂2 ust 5 regulaminu o swojej decyzji o odst膮pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia (na przyk艂ad pismo wys艂ane poczt膮, faksem lub poczt膮 elektroniczn膮).

Mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰 z wzoru formularza odst膮pienia od umowy, jednak nie jest to obowi膮zkowe. Mog膮 Pa艅stwo r贸wnie偶 wype艂ni膰 i przes艂a膰 formularz odst膮pienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne o艣wiadczenie drog膮 elektroniczn膮 na naszej stronie. Je偶eli skorzystaj膮 Pa艅stwo z tej mo偶liwo艣ci, prze艣lemy Pa艅stwu niezw艂ocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odst膮pieniu od umowy na trwa艂ym no艣niku (na przyk艂ad poczt膮 elektroniczn膮).

Aby zachowa膰 termin do odst膮pienia od umowy, wystarczy, aby wys艂ali Pa艅stwo informacj臋 dotycz膮c膮 wykonania przys艂uguj膮cego Pa艅stwu prawa odst膮pienia od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.

Skutki odst膮pienia od umowy

W przypadku odst膮pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa艅stwu wszystkie otrzymane od Pa艅stwa p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Pa艅stwa sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez nas), niezw艂ocznie, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym zostali艣my poinformowani o Pa艅stwa decyzji o wykonaniu prawa odst膮pienia od niniejszej umowy. Zwrotu p艂atno艣ci dokonamy przy u偶yciu takich samych sposob贸w p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Pa艅stwa u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e wyra藕nie zgodzili艣cie si臋 Pa艅stwo na inne rozwi膮zanie; w ka偶dym przypadku nie ponios膮 Pa艅stwo 偶adnych op艂at w zwi膮zku z tym zwrotem. Mo偶emy wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej

Odbierzemy rzecz.

Ponosimy koszty zwroty rzeczy.

Odpowiadaj膮 Pa艅stwo tylko za zmniejszenie warto艣ci rzeczy wynikaj膮ce z korzystania z niej w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

2. Prawo do odst膮pienia, o kt贸rym mowa powy偶ej nie przys艂uguje w przypadku nast臋puj膮cych um贸w:

1) o 艣wiadczenie us艂ug, je偶eli przedsi臋biorca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez przedsi臋biorc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy;

2) w kt贸rej cena lub wynagrodzenie zale偶y od waha艅 na rynku finansowym, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie sprawuje kontroli, i kt贸re mog膮 wyst膮pi膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy;

3) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia;

5) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz臋towanym opakowaniu, kt贸rej po otwarciu opakowania nie mo偶na zwr贸ci膰 ze wzgl臋du na ochron臋 zdrowia lub ze wzgl臋d贸w higienicznych, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

6) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 rzeczy, kt贸re po dostarczeniu, ze wzgl臋du na sw贸j charakter, zostaj膮 nieroz艂膮cznie po艂膮czone z innymi rzeczami;

7) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 napoje alkoholowe, kt贸rych cena zosta艂a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda偶y, a kt贸rych dostarczenie mo偶e nast膮pi膰 dopiero po up艂ywie 30 dni i kt贸rych warto艣膰 zale偶y od waha艅 na rynku, nad kt贸rymi przedsi臋biorca nie ma kontroli;

8) w kt贸rej konsument wyra藕nie 偶膮da艂, aby przedsi臋biorca do niego przyjecha艂 w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je偶eli przedsi臋biorca 艣wiadczy dodatkowo inne us艂ugi ni偶 te, kt贸rych wykonania konsument 偶膮da艂, lub dostarcza rzeczy inne ni偶 cz臋艣ci zamienne niezb臋dne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst膮pienia od umowy przys艂uguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us艂ug lub rzeczy;

9) w kt贸rej przedmiotem 艣wiadczenia s膮 nagrania d藕wi臋kowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz臋towanym opakowaniu, je偶eli opakowanie zosta艂o otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dziennik贸w, periodyk贸w lub czasopism, z wyj膮tkiem umowy o prenumerat臋;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o 艣wiadczenie us艂ug w zakresie zakwaterowania, innych ni偶 do cel贸w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod贸w, gastronomii, us艂ug zwi膮zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je偶eli w umowie oznaczono dzie艅 lub okres 艣wiadczenia us艂ugi;

13) o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli spe艂nianie 艣wiadczenia rozpocz臋艂o si臋 za wyra藕n膮 zgod膮 konsumenta przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi臋biorc臋 o utracie prawa odst膮pienia od umowy.

3. Sprzedawca umo偶liwia Konsumentom dodatkowe uprawnienie do odst膮pienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 120 dni od dnia wydania towaru (niezale偶ne od uprawnienia wynikaj膮cego z ustawy o prawach konsumenta), na nast臋puj膮cych zasadach:

a) uprawnienie nie dotyczy towar贸w wytwarzanych wed艂ug specyfikacji klienta, w szczeg贸lno艣ci grawerowanych. Wyj膮tkowo Sprzedawca mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na objecie uprawnieniem r贸wnie偶 takich towar贸w. Decyzja w tym zakresie le偶y po stronie Sprzedawcy,

b) uprawienie dotyczy tylko towar贸w nowych, kompletnych, w ramach kt贸rych nie dokonywano jakichkolwiek zmian w zwi膮zku wed艂ug specyfikacji klienta (np. grawerowanie).

c) uprawienie dotyczy tylko towar贸w nie nosz膮cych jakichkolwiek 艣lad贸w u偶ytkowania, w szczeg贸lno艣ci zarysowa艅, odbarwie艅 itp.,

d) uprawienie nie dotyczy towar贸w, kt贸re by艂y w jakikolwiek spos贸b przerabiane lub dokonywano w nich jakiejkolwiek ingerencji,}

e) uprawienie dotyczy tylko towar贸w z oryginalnymi, nieuszkodzonymi i niezdemontowanymi kamieniami,}

f) uprawnienie nie dotyczy towar贸w zakupionych w systemie ratalnym,

g) uprawnienie nie dotyczy towar贸w o warto艣ci przekraczaj膮cej 10.000 z艂 brutto za sztuk臋 (w przypadku zestaw贸w 鈥 za zestaw)}

h) uprawienie wykonuje si臋 w ca艂o艣ci na koszt Konsumenta, kt贸ry zobowi膮zany jest do ich uprzedniego pokrycia,

i) w przypadku ch臋ci skorzystania z w/w uprawienia Konsument zobowi膮zany jest uprzednio poinformowa膰 o powy偶szym Sprzedawc臋, kt贸ry mo偶e za偶膮da膰 przes艂ania fotografii towaru. Sprzedawca wskazuje ka偶dorazowo kroki zwi膮zane z odbiorem towaru.

搂8 Pozas膮dowe sposoby dochodzenia spor贸w (dotyczy konsument贸w)

1. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygni臋cia sporu na drodze postepowania polubownego, w tym s膮du polubownego, co wymaga r贸wnie偶 zgody Sprzedawcy.

2. Konsument mo偶e zwr贸ci膰 si臋 o pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsument贸w (dzia艂aj膮cym najcz臋艣ciej przy Starostwie Powiatowym, Urz臋dzie Miast itp).

3. Konsument mo偶e zwr贸ci膰 si臋 tak偶e o pomoc do organizacji spo艂ecznych, kt贸re zakresem swojej dzia艂alno艣ci obejmuj膮 mi臋dzy innymi ochron臋 praw konsument贸w (np. Federacja Konsument贸w http://www.federacja-konsumentow.org.pl).

4. Szersze informacje na temat ochrony praw konsument贸w dost臋pne s膮 na stronach Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w (www.uokik.gov.pl)

搂9 Dane osobowe

1. Sprzedawca o艣wiadcza, i偶 wszelkie dane osobowe, kt贸re uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegaj膮 ochronie.

2. Administratorem danych jest Sprzedawca.

3. Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych dost臋pne sa w zak艂adce Polityka Prywatno艣ci

搂10 Postanowienia ko艅cowe

1. Klienta obowi膮zuje zakaz dokonywania czynno艣ci   zabronionych przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawne, w szczeg贸lno艣ci naruszania praw os贸b trzecich. Ponadto Klient zobowi膮zany jest do korzystania ze sklepu w spos贸b niezak艂贸caj膮cy ich funkcjonowania, w tym:

a) nierozsy艂ania za po艣rednictwem sklepu niezam贸wionej informacji handlowej,

b) niekorzystania z kont innych Klient贸w bez odpowiedniego upowa偶nienia,

c) powstrzymania si臋 od czynno艣ci, kt贸rych celem jest pozyskanie login贸w i hase艂 innych Klient贸w,

d) rozsy艂ania tre艣ci o charakterze bezprawnym

2. S膮dem w艂a艣ciwym do rozpoznawania spor贸w mog膮cych wynikn膮膰 na tle um贸w zawieranych za po艣rednictwem sklepu internetowego jest s膮d powszechny w艂a艣ciwy dla siedziby Sprzedawcy. Powy偶sze zastrze偶enie nie dotyczy konsument贸w, dla kt贸rych wyb贸r s膮du odbywa si臋 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami.

搂11 zapisy dotycz膮ce nie-konsument贸w

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz膮 wy艂膮cznie Klient贸w nie b臋d膮cych jednocze艣nie konsumentami.

2. W wypadku Klient贸w nie b臋d膮cych jednocze艣nie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczy膰 dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo cz臋艣ci i to niezale偶nie od wybranego przez Klienta sposobu p艂atno艣ci.

3. Klient nie b臋d膮cy jednocze艣nie konsumentem zobowi膮zany jest do wykonania swojego zobowi膮zania z tytu艂u umowy sprzeda偶y (tj. w szczeg贸lno艣ci zap艂aty ceny i odbioru produktu) niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba 偶e umowa stanowi inaczej.

4. Produkty b臋d膮ce przedmiotem umowy zawartej z Klientem nie b臋d膮cym jednocze艣nie konsumentem pozostaj膮 w艂asno艣ci膮 Sprzedawcy do uiszczenia ceny i koszt贸w dostawy z tytu艂u umowy.

5. Z chwil膮 wydania przez Sprzedawc臋 produktu przewo藕nikowi przechodz膮 na Klienta nie b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem korzy艣ci i ci臋偶ary zwi膮zane z rzecz膮 oraz niebezpiecze艅stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialno艣ci za utrat臋, ubytek lub uszkodzenie Produktu powsta艂e od przyj臋cia jej do przewozu a偶 do jej wydania Klientowi oraz za op贸藕nienie w przewozie przesy艂ki.

6. W razie przes艂ania produktu do Klienta za po艣rednictwem przewo藕nika Klient nie b臋d膮cy jednocze艣nie konsumentem obowi膮zany jest zbada膰 przesy艂k臋 w czasie i w spos贸b przyj臋ty przy przesy艂kach tego rodzaju. Je偶eli stwierdzi, 偶e w czasie przewozu nast膮pi艂 ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowi膮zany jest dokona膰 wszelkich czynno艣ci niezb臋dnych do ustalenia odpowiedzialno艣ci przewo藕nika pod rygorem utraty prawa powo艂ywania si臋 na powy偶sze okoliczno艣ci w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawc膮.

8. Odpowiedzialno艣膰 Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem, bez wzgl臋du na jej podstaw臋 prawn膮, jest ograniczona 鈥 zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie 鈥 do wysoko艣ci zap艂aconej ceny oraz koszt贸w dostawy z tytu艂u umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 w stosunku do Klienta nie b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci w stosunku do Klienta nie b臋d膮cego jednocze艣nie konsumentem.

9. W przypadku Klient贸w nie b臋d膮cych jednocze艣nie konsumentami r臋kojmia jest wy艂膮czona.

10. W przypadku klient贸w nie b臋d膮cych konsumentami zastosowanie ma prawo polskie.

搂12 Tryb zmiany Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostan膮 uwidocznione (przedstawione) w spos贸b wyra藕ny w ramach Sklepu na co najmniej 14 dni przed dniem wej艣cia zmian w 偶ycie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci posiadaj膮cy Konto Klienta zostan膮 ponadto powiadomieni za po艣rednictwem e-mail.

3. Zmiany regulaminu nie maj膮 wp艂ywu na jakiekolwiek zam贸wienia lub p艂atno艣ci dokonane przez Klient贸w przed dat膮 wej艣cia w 偶ycie takich zmian.

Data aktualizacji: 28.09.2018 12:35

Pobierz jako PDF

Koszyk (0)

Tw贸j koszyk jest pusty ...

... niestety, ale nie posiadasz jeszcze 偶adnych produkt贸w w koszyku.

Mo偶e czas to zmieni膰?

Schowek

Tw贸j schowek jest pusty ...

... niestety, ale nie posiadasz jeszcze 偶adnych produkt贸w w schowku.

Mo偶e czas to zmieni膰?

Ostatnio ogl膮dane

Nic ostatnio nie ogl膮da艂e艣 ...

... nie masz 偶adnych produkt贸w kt贸re ogl膮da艂e艣

Mo偶e czas to zmieni膰?