Planujesz zaręczyny? Zobacz 20 niezapomnianych pomysłów! Bez nazwy-3 zobacz   

Bezpieczeństwo podczas zakupów
Szybka i darmowa dostawa
Darmowy zwrot lub wymiana w 120 dni
Gwarancja i certyfikat jakości
Jesteśmy dostępni 7 dni w tygodniu od 8:00 do 24:00

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.savicki.pl

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego www.savicki.pl.

I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1. Haśle – należy przez to rozumieć ciąg o długości przynajmniej 7 (siedmiu) znaków określony przez Nabywcę i przypisany do Nabywcy. Hasło wymagane jest do zalogowania się Nabywcy do Sklepu.

2. Jubilerze – należy przez to rozumieć Savicki sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy VIII Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze, pod nr KRS 0000700015, NIP 9731046027, REGON 368535233.

3. Koncie – należy przez to rozumieć zbiór usług świadczonych przez Sklep wraz z indywidualnymi ustawieniami Nabywcy, dzięki którym Nabywca może korzystać ze Sklepu.

4. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), tj. osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Loginie – należy przez to rozumieć indywidualną i niepowtarzalną nazwę będącą unikalnym identyfikatorem Nabywcy w Sklepie.

6. Nabywcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Nabywcą może być osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

8. Rejestracji – należy przez to rozumieć jednorazową czynność polegającą na założeniu przez Nabywcę Konta, dokonaną z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Jubilera na jednej ze podstron Sklepu.

9. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Jubilera pod adresem internetowym www.savicki.pl na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

10. Towarze – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą (towar konsumpcyjny), znajdującą się w ofercie handlowej Jubilera i sprzedawaną w zakresie działalności gospodarczej Jubilera.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego www.savicki.pl.

2. Podmiotem prowadzącym Sklep oraz właścicielem sklepu internetowego www.savicki.pl jest Jubiler.

3. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały wprowadzone do obrotu na polski rynek w sposób legalny i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

4. Dostęp do Konta i Towarów oferowanych przez Jubilera na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie mają tylko i wyłącznie Nabywcy, którzy dokonali Rejestracji Konta w sposób wskazany w Regulaminie.

5. Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz możliwości nabycia Towarów na zasadach określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Nabywcę zgody na warunki określone w Regulaminie.

6. Nabywca może nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem, jak również pobrać treść Regulaminu w wersji elektronicznej. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Jubilera – www.savicki.pl.

7. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Nabywca chce korzystać ze Sklepu:
a) podłączenie do Internetu
b) przeglądarka:

  • Internet Explorer 8.0 lub nowsza,
  • Firefox 3.6 lub nowsza,
  • Opera 9.0 lub nowsza,
  • włączona obsługa JavaScript,
  • włączona obsługa ramek.

8. Jubiler nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Nabywca, a które uniemożliwiają Nabywcy korzystanie ze Sklepu i oferowanych za jego pośrednictwem Towarów.

III. REJESTRACJA KONTA

1. Jubiler informuje, że możliwość zakupu Towarów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie istnieje po zarejestrowaniu Konta w Sklepie, a tym samym pozostawieniu danych osobowych Nabywcy w Sklepie, w sposób określony w niniejszym rozdziale Regulaminu.

2. Rejestracja Nabywcy w Sklepie, a tym samym utworzenie Konta, następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej z podstron Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Nabywcę przycisku "Kontynuuj".

3. Nabywca będący Konsumentem powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie co najmniej następujących danych:
a) loginu,
b) adresu poczty elektronicznej,
c) hasła,
d) imienia i nazwiska,
e) adresu zameldowania na pobyt stały,
f) adresu korespondencyjnego, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
g) numeru telefonu.

Jubiler zastrzega sobie możliwość rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe informacje, których wypełnienie będzie miało charakter dobrowolny i pozostanie bez jakiegokolwiek wpływu na zarejestrowanie Konsumenta w Sklepie.

4. Rejestracji Nabywcy niebędącego Konsumentem, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Sklepie, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Nabywcy. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:
a) loginu,
b) hasła,
c) firmy podmiotu rejestrowanego oraz adresu jego siedziby, NIP, danych rejestracyjnych podmiotu, swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego.

Jubiler zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych przesłanych zgodnie z niniejszym ustępem. W przypadku podjęcia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie przesłanych danych Jubiler ma prawo odmówić Rejestracji Konta.

5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny w celu potwierdzenia Rejestracji. Otworzenie przez Nabywcę linku aktywacyjnego w przeglądarce internetowej jest konieczne aby aktywować Konto Nabywcy oraz uzyskać możliwość skorzystania ze Sklepu na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie.

6. Nabywca dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

7. Nabywca jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.

8. Uzyskanie przez Nabywcę dostępu do Konta oraz korzystanie z możliwości zakupu Towarów dostępnych w Sklepie możliwe jest po zalogowaniu się Nabywcy do sklepu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.

9. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Jubiler informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Nabywcy i Hasłem Nabywcy, będą przypisane Nabywcy.

10. Jubiler dopuszcza możliwość zakupu Towarów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie bez konieczności Rejestracji Konta.

IV. ZASADY KORZYSTANIA

1. Jubiler zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu składania zamówień w Sklepie, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych. Modyfikacje będą mieć przede wszystkim na celu poprawę jakości i sposobu korzystania przez Nabywcę ze Sklepu.

2. Nabywca jest zobowiązany w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania takich działań jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Nabywcy,
c) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
d) niedostarczania i niezamieszczania w Sklepie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
e) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Nabywców oraz dla Jubilera, z poszanowaniem ich dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności, oraz wszelkich przysługujących im praw.

3. Jubiler zastrzega sobie prawo pozbawienia Nabywcy prawa do korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Nabywcę postanowień Regulaminu, a w szczególności, gdy Nabywca:
a) podał w trakcie Rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuści się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Jubilera za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub za godzące w dobre imię Jubilera.

4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków, gdy Nabywca niebędący Konsumentem udostępni Konto osobom należycie umocowanym przez Nabywcę niebędącego Konsumentem do działania w jego imieniu i na jego rzecz.

5. Nabywca, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Jubilera.

6. Nabywca może w każdej chwili usunąć swoje Konto, w takim przypadku wszystkie informacje oraz dane podane w momencie Rejestracji zostaną usunięte przez Jubilera.

V. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE

1. Do zapoznania się z aktualną ofertą handlową Jubilera służy strona internetowa Sklepu – www.savicki.pl. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu – www.savicki.pl – nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Informacje dostępne na stronie internetowej Sklepu – www.savicki.pl – stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.). Powyższe nie dotyczy Nabywców będących Konsumentami.

3. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę przez wszystkie dni w roku.

4. Wybór Towaru następuje poprzez wybranie opcji "Dodaj do koszyka", a następnie zatwierdzenie dokonanego wyboru poprzez naciśnięcie przez Nabywcę przycisku "Zamów".

5. Zamówienie wybranego Towaru następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego na jednej z podstron Sklepu ("Podsumowanie zamówienia"), po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Nabywcę przycisku "Potwierdź zamówienie".

6. Nabywca ma prawo odwołać złożone zamówienie do czasu, gdy nie zostało ono zrealizowane. W tym celu Nabywca jest zobowiązany skontaktować się z Jubilerem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej zamowienia@savicki.pl lub kontakt@savicki.pl, bądź telefonicznie na numer telefonu +48 801 090 170 lub +48 81 756 02 06.

7. Towary niedostępne w aktualnej ofercie handlowej Jubilera zostaną odpowiednio oznaczone.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Towaru u Jubilera. W przypadku, gdy zamówiony Towar nie będzie dostępny Jubiler niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy – skontaktuje się z Nabywcą w celu ewentualnej zmiany zamówionego Towaru, anulowania zamówienia lub określenia nowego terminu realizacji zamówienia. Powyższe nie dotyczy Nabywców będących Konsumentami.

9. W przypadku zamówienia zakupu Towaru złożonego przez Nabywcę będącego Konsumentem, gdy Jubiler nie będzie mógł spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, Jubiler powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Nabywcę będącego Konsumentem i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

10. W przypadku zamówienia zakupu Towaru złożonego przez Nabywcę będącego Konsumentem, gdy Jubiler nie będzie mógł wykonać swojego zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Nabywcę będącego Konsumentem, Jubiler będzie mógł zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Nabywcę będącego Konsumentem na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt przedsiębiorcy. W tym przypadku Nabywca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w rozdziale VII. poniżej. Zwrot rzeczy następuje w takim wypadku na koszt Jubilera.

VI. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Ceny podane w Sklepie dostępne na stronie internetowej www.savicki.pl są cenami podawanymi w walucie polskiej – złoty polski oraz uwzględniają podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Ceny obejmują koszty przesyłki zamówionego Towaru na adres wskazany przez Nabywcę. Koszt przesyłki Towaru w całości pokrywa Jubiler.

3. Płatność za zamówiony Towar odbywać się będzie na podstawie faktury elektronicznej wysyłanej przez Jubilera na adres poczty elektronicznej wskazany przez Nabywcę w momencie Rejestracji. Nabywca poprzez akceptację Regulaminu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z treścią rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1528).

4. Płatności za zamówione Towary Nabywca będzie mógł dokonać za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU - www.payu.pl.

VII. UPRAWNIENIA NABYWCY BĘDĄCEGO KONSUMENTEM

1. Nabywca będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 120 (stu dwudziestu) dni liczonych od dnia wydania mu Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwracany towar nie może posiadać żadnych znamion noszenia i uszkodzeń mechanicznych.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Nabywca będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły sobie wzajemnie w związku z zawarciem umowy, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 120 (studwudziestu) dni. W przypadku, gdy Nabywca będący Konsumentem dokona jakichkolwiek przedpłat na zakup Towaru, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

3. Nabywca będący Konsumentem, który skorzystał z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest odesłać na własny koszt zamówiony Towar na adres Jubilera bądź dostarczyć zwracany Towar bezpośrednio do Jubilera. Nabywca będący Konsumentem wraz z Towarem jest zobowiązany dostarczyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać zwrócona wpłacona cena za Towar.

4. Akceptacja treści Regulaminu przez Nabywcę będącego Konsumentem jest równoznaczna z poświadczeniem otrzymania informacji o prawie do odstąpienia od umowy oraz otrzymania dokumentu stanowiącego wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Nabywca będący Konsumentem może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Koszt naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy ponosi Jubiler.

6. Jeżeli Nabywca będący Konsumentem, z przyczyn określonych w ust. 5 powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Jubiler nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Nabywcę będącego Konsumentem na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. Wzór odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

7. Nabywca będący Konsumentem traci uprawnienia przewidziane w ust. 5 i 6 powyżej, jeżeli przed upływem 2 (dwóch) miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Jubilera. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

8. Jubiler odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 (dwóch) lat od wydania tego Towaru Nabywcy będącego Konsumentem; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

9. Nabywca będący Konsumentem ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa lub udzielonej gwarancji. Reklamacje towarów można złożyć poprzez:
a) przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na adres: Jubiler Savicki ul. Rusałka 17A, (Galeria Rusałka II p.), 20-103 Lublin.

b) przekazanie reklamacji obsłudze dowolnego salonu SAVICKI.

Zwrócony towar należy dostarczyć w bezpieczny sposób,  z otrzymanym paragonem lub fakturą. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej do 14 dni roboczych od otrzymania reklamowanego towaru.
Towar wadliwy zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, sklep zwróci Konsumentowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

10. Klient nie może skorzystać z możliwości bezpłatnego zwrotu, w przypadku gdy zakupiony produkt, został na życzenie klienta wygrawerowany.

VIII. GWARANCJA

1. Jubiler udziela gwarancji wieczystej na diamenty znajdującej się w ofercie handlowej Jubilera oraz zakupione w Sklepie na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

2. Gwarancja wieczysta dotyczy biżuterii z diamentami o wartości co najmniej 1000,00 zł (tysiąc złotych). Gwarancją wieczystą objęte są wady diamentów w postaci ich rozdrobnienia, ułamania lub utrącenia, pod warunkiem oryginalnego osadzenia i położenia diamentu w biżuterii. Gwarancja wieczysta nie obejmuje znamion wewnętrznych lub zewnętrznych istniejących w diamencie w chwili jego wydania Nabywcy.

3. W ramach gwarancji wieczystej Jubiler jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej diamentu lub do dostarczenia biżuterii wolnej od wad.

4. W przypadku korzystania z uprawnień, o których mowa w niniejszym rozdziale Nabywca jest zobowiązany dostarczyć Towar objęty gwarancją wieczystą na koszt Jubilera na adres ul. Rusałka 17A, (Galeria Rusałka II p.), 20-103 Lublin.

5. Jubiler jest zobowiązany usunąć wadę fizyczną Towaru objętego gwarancją wieczystą niezwłoczne, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Towaru objętego gwarancją wieczystą. W przypadku niemożliwości usunięcia wady fizycznej we wskazanym wyżej terminie Jubiler jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Nabywcę oraz wskazać nowy termin na usunięcie wady, jednakże nie dłużej niż o kolejne 30 (trzydzieści) dni. W przypadku, gdy wada okaże się nieusuwalna Nabywca ma prawo żądać obniżenia ceny lub od umowy odstąpić.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. W momencie akceptacji Regulaminu, Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Jubilera, zgodnie z warunkami Regulaminu i na zasadach w nim określonych.

2. Administratorem danych osobowych Nabywców jest Jubiler, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Jubiler zapewnia, iż dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy zawartej na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie oraz dla celów marketingowych Jubilera. Dane osobowe Nabywcy mogą być przetwarzane przez Jubilera w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy Nabywcą oraz Jubilerem.

4. Jubiler jest zobowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych Nabywcy odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. Jubiler zapewnia, iż dołoży szczególnej staranności w celu ochrony interesów Nabywcy. Jubiler zapewnia, iż pozyskane dane osobowe Nabywcy będą:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

6. Jubiler zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Nabywcy właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawą prawną oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

7. Jubiler oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Jubilera zapisuje na dysku komputera Nabywcy, dzięki czemu Nabywca będzie „rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System plików typu cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Nabywcy i można go w każdej chwili wyłączyć. Pliki typu cookies umożliwiają:
a) utrzymanie sesji Nabywcy (po zalogowaniu) dzięki której Nabywca nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b) tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu.

8. Pliki typu cookies nie służą identyfikacji Nabywcy i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Nabywcy.

9. Z uwagi na czas życia plików typu cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
a) sesyjne (ang. session cookies) – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Nabywcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
b) stałe (ang. persistent cookies) – przechowywane w urządzeniu końcowym Nabywcy przez czas określony w parametrach plików typu cookies lub do czasu ich usunięcia przez Nabywcę.

10. Pliki typu cookies to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje Konto, realizacje zamówienia itp. Pliki typu cookies są w większości automatycznie akceptowane przez przeglądarki internetowe. W każdej chwili można je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby być informowanym o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików typu cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików typu cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) z jakiej korzysta Nabywca.

11. W przypadku wyłączenia plików typu cookies lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików typu cookies strona Sklepu może nie działać poprawnie.

12. Pliki typu cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Nabywcy wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

13. Każdy Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Jubilera za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@savicki.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 801 090 170 lub +48 81 756 02 06 lub listownie na adres: Jubiler Savicki ul. Rusałka 17A, (Galeria Rusałka II p.), 20-103 Lublin.

14. Jeśli Nabywca umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej), może to uczynić jedynie na własną odpowiedzialność oraz pod warunkiem nienaruszania przepisów powszechnie obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

15. Jubiler oświadcza, iż dołoży szczególnej staranność, aby zapewnić Nabywcy wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnych charakterze, należy zgłaszać do Jubilera na adres poczty elektronicznej kontakt@savicki.pl.

16. Jubiler informuje, a Nabywca wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia, informacje lub inne wiadomości od Jubilera związane z realizacją umowy były przesyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Nabywcy wskazany w formularzu rejestracyjnym.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jubiler oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby informacje prezentowane na stronie internetowej Sklepu – www.savicki.pl były zgodne z ich rzeczywistymi parametrami i jak najbardziej aktualne.

2. Jubiler zastrzega, że Sklep oraz zawarte w nim elementy graficzne Jubilera, logotypy Jubilera, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Sklepu treści stanowią przedmiot wyłącznych praw Jubilera.

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy następujących ustaw:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),
b) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
e) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

4. W przypadku sporów powstałych w związku z realizacją umowy oraz na tle obowiązywania Regulaminu sądem właściwym do rozpatrywania przedmiotowych sporów będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Jubilera. Powyższe nie dotyczy Nabywców będących Konsumentami.

5. Jubiler ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. O zmianie Regulaminu Jubiler poinformuje na stronie internetowej www.savicki.pl z wyprzedzeniem co najmniej 30 (trzydziestu) dni. Nabywca jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. W przypadku, gdy Nabywca nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu jego Konto ulega usunięciu w terminie 14 (czternastu) dni do dnia wejścia w życie nowej treści Regulaminu. Nabywca nie traci uprawnień przewidzianych treścią Regulaminu zaakceptowanego przy rejestracji Konta lub składaniu zamówienia na Towar. W przypadku wejścia w życie nowej treści Regulaminu w trakcie realizacji zamówienia, Konto Nabywcy nie może zostać usunięte. W takim przypadku Konto zostanie usunięte po wykonaniu zamówienia przez Jubilera.

6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Nabywcy na stronie internetowej www.savicki.pl. W trakcie realizacji zamówienia obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez Nabywcę przy składaniu zamówienia, chyba że warunki nowego Regulaminu są dla niego korzystniejsze.