Odbierz aż 20% rabatu - pobierz limitowany kod Odbierz kod
0
Dni
:
0
Godzin
:
0
Minut
:
0
Sekund
  • Bezpłatna wysyłka
  • 120 dni na darmowy zwrot
  • Bezpłatna korekta rozmiaru
  • SAVICKI Care+®
  • Darmowy grawer

Regulamin Karty Podarunkowej SAVICKI

Niniejszy regulamin określa zasady nabywania oraz wykorzystywania Kart Podarunkowych oferowanych do nabycia w Sklepie przez Savicki. Niniejszy regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem https://savicki.pl/regulamin

I. DEFINICJE

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego z użyciem strony savicki.pl oraz zasady realizacji zawartych za pośrednictwem w/w sklepu umów

Sklep prowadzony jest przez SAVICKI 1976 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Gorzowska 2A, 65-127 Zielona Góra, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000919419, NIP 9731046027, REGON 368535233

§1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

- Karta Podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydany na nabywcę za pośrednictwem konta w Sklepie, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w Sklepie w zakresie ustalonego limitu kwotowego.

- Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem savicki.pl przez Savicki

- Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej nabywająca Kartę Podarunkową bezpośrednio w Sklepie

- Użytkownik – osoba dokonująca płatności w Sklepie przy użyciu karty Podarunkowej

- Savicki - SAVICKI 1976 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Gorzowska 2A, 65-127 Zielona Góra, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000919419, NIP 9731046027, REGON 368535233

- Aktywacja – czynność dokonywana w ramach konta w sklepie polegająca na wpisaniu kodu Karty Podarunkowej i akceptacji tej operacji. Aktywacja karty jest warunkiem jej uruchomienia.

§2. Nabycie i wydanie Karty Podarunkowej

1. Karta Podarunkowa może zostać nabyta tylko w Sklepie online na savicki.pl. Oferta nie dotyczy salonów stacjonarnych.

2. Minimalna wartość Karty Podarunkowej to 100 zł a maksymalna to 2000 zł.

3. Karta Podarunkowa wydawana jest Klientowi na papierowym nośniku. Klient nie ma możliwości żądania zwiększenia wartości Karty Podarunkowej na nośniku, który został już wydany ponad początkowo opłaconą i niewykorzystaną wartość.

4. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić w formach udostępnionych w Sklepie. Płatność za Kartę Podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej.

5. Potwierdzaniem zakupu Karty Podarunkowej jest informacja w postaci wiadomość e-mail i faktury.

6. Karta Podarunkowa w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nie jest kartą płatnicza, a środki na niej zgromadzone nie są pieniędzmi elektronicznymi.

7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Karty Podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.

8. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta Podarunkowa zakupiona w SAVICKI nie podlega zwrotom.

9. Firma Savicki nie wydaje duplikatów Karty Podarunkowej. W przypadku zniszczenia lub zagubienia karty należy skontaktować się z Savicki. Każdy przypadek zagubienia i zniszczenia karty będzie rozpatrywany indywidualnie.

§3. Użytkowanie Karty Podarunkowej

1. Karta Podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów Towarów w Sklepie.

2. Klient może korzystać z Karty Podarunkowej natychmiast, od momentu jej Aktywacji, tj. zakupu Karty ale nie później niż 12 miesięcy od jej zakupu.

3. Termin ważności Karty Podarunkowej (okres w jakim można ją Aktywować) wynosi 12 miesięcy od daty jej nabycia.

4. Karta Podarunkowa zakupiona w Sklepie internetowym SAVICKI powinna zostać aktywowana elektronicznie przez Użytkownika poprzez wpisanie Kodu Aktywacyjnego w wyznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej udostępnionej przez firmę SAVICKI.

5. Przy realizacji Karty Podarunkowej, nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty Podarunkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty Podarunkowej, pozostaje do wykorzystania w okresie jej ważności.

6. Karta Podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.

7. W przypadku gdy cena zakupionego Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej Użytkownik Karty Podarunkowej zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny. Płatności odbywają się zgodnie z metodami przewidywanymi przez Sklep.

8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą Podarunkową w przypadku braku środków na Karcie Podarunkowej, upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, czy też przejściowych technicznych możliwości realizacji płatności Kartą Podarunkową.

9. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnej wysokości wartości Karty Podarunkowej do wykorzystania w Sklepie internetowym SAVICKI wchodząc na swoje zarejestrowane kontro na stronie savicki, zakładka karta podarunkowa.

10. Karta Podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.

11. Savicki nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone bądź, których nośnik, po przekazaniu Użytkownikowi, został uszkodzony lub zniszczony z przyczyn innych niż leżące po stronie Wydawcy. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Karty Podarunkowej, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

§4. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty Podarunkowej

1. W przypadku zwrotu Towaru w oparciu o uprawnienie zwrotu Towaru bez podawania przyczyny wynikające z ustawy o prawach konsumenta lub Regulaminu Sklepu zwrot środków z ataki Towar następuje na Kartę Podarunkową w zakresie w jakim za Towar zapłacono przy użyciu tej karty.

§5. Prawa konsumenta

1. W związku z uprawnieniem przyznanym przez ustawę o prawach konsumenta Klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego przysługuje uprawnienie do zwrot Karty Podarunkowej bez podawania przyczyny, które kształtuję się w sposób opisany poniżej: Klient, może odstąpić od umowy o Kartę Podarunkową bez podawania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od wydania Karty Podarunkowej przez złożenie na stronie Savicki.pl stosownego oświadczenia o odstąpieniu. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w  posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdujący się na stronie internetowej savicki.pl , jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W razie gdyby Klient zrealizował Kartę Podarunkową, Savicki będzie zwolniony z obowiązku zwrotu w zakresie, w jakim Klient wykorzystał nominalną wartość Karty Podarunkowej. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Savicki zwraca Klientowi wartość Karty Podarunkowej, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał Kartę Podarunkową.

2. Do Kart Podarunkowych nie stosuje się zapisu §7 ust 3 Regulaminu Sklepu.

3. Prawo do odstąpienia, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. grawerowana, wykonana z podwyższonej próby kruszcu itp.);

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy Towarów nabytych i opłaconych za pośrednictwem Karty Podarunkowej, kwota stanowiąca równowartość zwróconego Towaru zostanie zwrócona Klientowi za pośrednictwem Karty Podarunkowej.

§6. Ochrona Danych Osobowych

1. Savicki jest administratorem danych osobowych Klientów.

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie https://savicki.pl/polityka-prywatnosci.

§7. Reklamacje

1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Karty Podarunkowej.

2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej:https://savicki.pl/zwroty-i-reklamacje

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Savicki zwraca się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Savicki rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji zgłoszenia lub telefonicznie. W przypadku odrzucenia reklamacji Savicki powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.

5. Savicki nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłowe używanie Klient jest zobowiązany do dostarczenia Savicki reklamowanej Karty Podarunkowej.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Savicki wyda Klientowi nową Kartę Podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie Podarunkowej pomniejszonej o wykorzystane już środki. Okres ważności Karty Podarunkowej będzie co najmniej równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Karty Podarunkowej.

§7. Postanowienia końcowe

1. W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się  ogólny Regulamin Sklepu, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest na stronach internetowych pod adresem:https://savicki.pl/regulamin

2. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.

Kategorie