Dodatkowe 10% rabatu - odbierz swój kod rabatowy Kup z kodem
0
Dni
:
0
Godzin
:
0
Minut
:
0
Sekund
 • Bezpłatna wysyłka
 • 120 dni na darmowy zwrot
 • Bezpłatna korekta rozmiaru
 • SAVICKI Care+®
 • Darmowy grawer

Regulamin SAVICKI Care Plus

 1. Postanowienia ogólne Regulaminu

  1. Regulamin określa zakres i warunki Usługi SAVICKI Care Plus dla Klientów sklepu internetowego SAVICKI.pl oraz sklepów stacjonarnych SAVICKI.
  2. SAVICKI zobowiązuje się świadczyć SAVICKI Care Plus zgodnie z określonymi w Regulaminie warunkami. SAVICKI zastrzega sobie prawo do świadczenia Usługi SAVICKI Care Plus z wykorzystaniem podmiotów trzecich.
  3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Usługi SAVICKI Care Plus zgodnie z jej przeznaczeniem i na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. Organizatorem jest SAVICKI 1976 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Gorzowska 2A, 65-127 Zielona Góra, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000919419, NIP 9731046027, REGON 368535233.
  5. W zakresie nieuregulowanym regulaminem, w szczególności w zakresie zasad zakupu w Sklepie i użytych w regulaminie definicji, zastosowanie znajduje Regulamin Korzystania Ze Sklepu Internetowego Savicki.pl oraz Polityka Prywatności dostępne pod adresem https://savicki.pl/regulamin oraz https://savicki.pl/polityka-prywatnosci , chyba, że co innego wynika z niniejszego regulaminu.
  6. Celem programu jest zaoferowanie Klientom dodatkowych usług w zakresie konserwacji i ewentualnej naprawy określonych grup zakupionych towarów, a także udzielenie rabatów w zakresie zakupu takich samych produktów o identycznych cechach.
 2. Definicje

  Pojęcia używane w dalszej części Regulaminu oznaczają:

  1. Umowa - umowa o świadczenie Usługi SAVICKI Care Plus zawarta pomiędzy Klientem a SAVICKI za pośrednictwem: strony www.savicki.pl, poprzez Biuro Obsługi Klienta lub w salonie stacjonarnym SAVICKI, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin, a potwierdzeniem zawarcia jest Dowód sprzedaży Usługi SAVICKI Care Plus.
  2. Umowa – umowa, której przedmiotem jest zakup usług SAVICKI Care Plus,
  3. SAVICKI Care Plus – zespół usług będących przedmiotem Umowy, a dotyczących Produktów
  4. Produkt – pierścionek zaręczynowy lub obrączki ślubne z oferty Sprzedawcy zakupione w Sklepie internetowym lub salonie stacjonarnym marki SAVICKI (lista salonów dostępna pod adresem https://savicki.pl/salony-stacjonarne)
 3. Zawarcie, czas trwania i wariant Umowy

  1. Zakup SAVICKI Care Plus odbywa się wraz z nabyciem Produktu. Zakup SAVICKI Care Plus bez nabywania produktu jest uprzednie przeslanie na koszt Sprzedawcy Produktu celem wykonania bezpłatnej Ekspertyzy w ramach której Sprzedawca ustali czy stan Produktu umożliwia objecie go SAVICKI Care Plus.
  2. SAVICKI Care Plus odnosi się tylko do tych Produktów, co do których Klient jest w stanie wylegitymować się dowodem zakupu lub numerem sprzedaży.
  3. Zakup usługi w Sklepie internetowym odbywa się zgodnie z zasadami zakupów uregulowanymi w Regulaminie sklepu internetowego.
  4. Zakup usługi w sklepie stacjonarnym odbywa się zgodnie z zasadami zakupu Produktów w sklepie stacjonarnym, a zakres SAVICKI Care Plus uregulowany został w niniejszym regulaminie, z tym, że do zakupu usługi w sklepie stacjonarnym nie stosuje się
  5. Usługa jest odpłatna. Opłata SAVICKI Care Plus pobierana jest jednorazowo z góry za cały okres obowiązywania Umowy. Jedyne koszty dodatkowe jakie ewentualnie może ponosić Klient to koszty związane z realizacją usługi Modyfikacja, o czym zostanie poinformowany i które to koszty wymagają jego uprzedniej akceptacji.
  6. Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony, z tym, że Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Sprzedawca zrzeka się prawa wypowiedzenia umowy, jednakże przez cały okres jej obowiązywania przysługuje mu prawo odstąpienia za skutkiem na przyszłość, pod warunkiem zapłaty odstępnego stanowiącego równowartość ceny jaką Klient zapłacił za SAVICKI Care Plus. Klient traci możliwość korzystania z SAVICKI Care Plus w chwili rozwiązania Umowy.
  7. Użytkownik uzyskuje prawo do skorzystania z SAVICKI Care Plus od dnia:
   1. w przypadku nabycia SAVICKI Care Plus w salonie stacjonarnym – od dnia następnego po dniu uiszczenia wynagrodzenia z tytułu zakupu SAVICKI Care Plus,
   2. w przypadku zakupu w Sklepie internetowym – od 15 dnia po zawarciu umowy chyba, że Klient oświadczy, że wyraża zgodę na realizację SAVICKI Care Plus przed upływem terminu na odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 4. Zakres SAVICKI Care Plus

  1. W ramach SAVICKI Care Plus Klient uzyskuje dostęp do wskazanych poniżej usług we wskazanym zakresie i warunkach. Usługami tymi są:
   1. Darmowy zwrot
   2. Bezpłatny grawer
   3. Gwarancja
   4. Czyszczenie biżuterii
   5. Ekpertyza
   6. Korekta rozmiaru
   7. Naprawa
   8. Modyfikacja
   9. Rabat na zakup w przypadku kradzieży lub zgubienia produktu
  2. O ile to techniczne możliwe usługi mogą być wykorzystywane łącznie, a także osobno. Wszytkę informacje w tym zakresie przekazywane są w ramach Infolinii.
  3. Infolinia to usługa polegająca na zapewnieniu Klientowi dostępu do telefonicznego centrum obsługi Klientów, za pomocą której Klienci zgłaszają swoje zapotrzebowanie na poszczególne usługi w ramach SAVICKI Care Plus, w ramach której uzyskują informacje na temat usług, ich dostępności, realizacji i inne informacje związane z SAVICKI Care Plus . Infolinia działa w codziennie w godzinach 8:00 – 24:00 poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, z tym że działa także w niedzielę o ile taka niedziela nie jest jednocześnie dniem wolnym z innego tytułu. Numer Infolinii dostępny jest w zakładce Kontakt pod adresem https://savicki.pl/kontakt
  4. Darmowy zwrot to usługa polegająca na wydłużeniu okresu w jakim Klient może dokonać zwrotu Produktów o jakim mowa w §7 ust 3 regulaminu Sklepu ze 120 dni do 365 dni.
  5. Bezpłatny grawer to usługa polegająca na bezpłatnym wykonaniu grawera w ramach Produktu obejmującego maksymalnie 24 znaki. Z usługi można skorzystać 1 raz co 3 miesiące Sprzedawca zwraca uwagę, że usługa Bezpłatny grawer może wpłynąć na możliwość realizacji innych usług (np. Darmowy zwrot Produktu z grawerem będzie niemożliwy).
  6. Gwarancja to usługa polegająca na wydłużeniu gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę na czas trwania umowy. Standardowy okres gwarancji to 2 lata.
  7. Czyszczenie biżuterii to usługa polegająca na kąpieli Produktu w myjce ultradźwiękowej oraz polerowaniu. Z usługi można skorzystać 1 raz na 3 miesiące
  8. Ekspertyza to usługa polegająca na ocenie stanu Produktu w szczególności pod kątem jego uszkodzeń . Ekspertyza wykonywana jest zawsze przed wykonaniem usług Naprawa, Korekta rozmiaru i Modyfikacja , a ponadto wtedy kiedy Klient sobie tego zażyczy. Ekspertyza przesyłana jest w formie wiadomości poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres. Z usługi można skorzystać każdorazowo przy zleceniu Usługi.
  9. Korekta rozmiaru to usługa polegająca zmianie rozmiaru Produktu o trzy rozmiary w górę lub w dół od aktualnego rozmiaru. Usługa poprzedzona jest Ekspertyza w celu ustalenia możliwości jej realizacji. Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji Korekty rozmiaru jeśli w wyniku Ekspertyzy ustali, że jest to niemożliwe, niecelowe lub w wyniku jej przeprowadzenia Produkt będzie narażony na inne uszkodzenia. Z usługi można skorzystać 1 raz na 3 miesiące.
  10. Naprawa to usługa polegająca na naprawie następujących uszkodzeń Produktów:
   1. odkształcenie wymagające prostowania,
   2. zniszczenie mocowania lub mocowania kamienia szlachetnego,
   3. uszkodzenia wymagające poprawy zakucia kamienia szlachetnego. Naprawa poprzedzana jest Ekspertyzą w celu ustalenia możliwości i celowości jej . Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji Naprawy jeśli w wyniku Ekspertyzy ustali, że jest to niemożliwe, niecelowe lub w wyniku jej przeprowadzenia Produkt będzie narażony na inne uszkodzenia. Z usługi można skorzystać w przypadku wystąpienia uszkodzenia opisanego w punkcie a), b) i c)
  11. Modyfikacja to wykonanie usługi zmiany parametrów pierścionka innych niż tylko Korekta rozmiaru polegająca np. na zmianie kruszcu, jego właściwości czy wymianie lub zamianie kamieni. Kupujący pokrywa jedynie różnicę w koszcie pomiędzy wymienianym kruszcu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do realizacji Modyfikacji jeśli w wyniku Ekspertyzy ustali, że jest to niemożliwe, niecelowe lub w wyniku jej przeprowadzenia Produkt będzie narażony na inne uszkodzenia. Z usługi można skorzystać bez limitu.
  12. Rabat na zakup w przypadku kradzieży lub zgubienia produktu to usługa polegająca na przyznaniu Klientowi, który dokonał zakupu Produktów u Sprzedawcy, rabatu w wysokości 25% w ramach zakupu Produktów o takich samych cechach jak Produkt zakupiony. W przypadku jakichkolwiek zmian w Produkcie dokonywanych w ramach SAVICKI Care Plus uwzględnia się jedynie ostatni rozmiar Produktu. Usługa jest realizowana tylko w odniesieniu do Produktów, które stały się przedmiotem przestępstwa i nie zostały zwrócone, a także Produktów zagubionych, które się nie odnalazły. Z usługi można skorzystać w przypadku wystąpienia opisanej sytuacji. Sprzedawca może warunkować wykonanie usługi od złożenia odpowiednich oświadczeń lub przedstawienia dokumentów.
  13. W przypadku korzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny o jakim mowa w ustawie o prawach konsumenta wynagrodzenie z tytułu zakupu SAVICKI Care Plus zostanie także zwrócone pod warunkiem, że Klient nie skorzystał z żadnej Usługi świadczonej w ramach SAVICKI Care Plus. Do zwrotu Opłaty SAVICKI Care Plus będzie zastosowany ten sam sposób zapłaty, jakiego Użytkownik użył podczas pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sposób korzystania z SAVICKI Care Plus

  1. Aby skorzystać z SAVICKI Care Plus Użytkownik zgłasza chęć skorzystania z usługi poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: kontakt@savicki.pl lub dzwoni na Infolinię. W trakcie zgłoszenia będą potrzebne następujące informacje/dokumenty:
   1. imię i nazwisko Użytkownika,
   2. opis Uszkodzenia lub elementu świadczonej Usługi,
   3. adres, z którego kurier ma odebrać Produkt do realizacji Usługi i na który Produkt, zostanie zwrócony po wykonanej Usłudze, a także dane odpowiednio nadawcy i odbiorcy przesyłki,
   4. numer telefonu lub adres e-mail, na które Infolinia może się kontaktować z Klientem,
   5. numer zamówienia,
   6. oraz inne informacje, o jakie poprosi Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, jeżeli będą niezbędne do realizacji Usługi SAVICKI Care Plus.
  2. Przyjęcie usługi do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę wiadomościa poczty elektronicznej po uzyskaniu przez niego poprawnych i wyczerpujących informacji i dokumentów wymaganych do jej realizacji, w szczególności danych o jakich mowa w ust 1.
  3. Użytkownik jest zobowiązany przekazać Produkt do wykonania usługi. Przed przekazaniem Produktu Klient powinien:
   1. zabezpieczyć Produkt na czas transportu, by zapobiec dalszym uszkodzeniom,
   2. nie dołączać do przesyłanego Urządzenia żadnych dokumentów zawierających dane osobowe, chyba, że co innego wynika z ustaleń ze Sprzedawcą.
  4. Przesyłka Produktów w ramach usługi SAVICKI Care Plus odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 6. Termin realizacji usług

  1. Sprzedawca zapewnia iż:
   1. odbiór uszkodzonego Produktu przez kuriera z adresu wskazanego przez Klienta nastąpi w ciągu 3 Dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) od potwierdzenia przyjęcia usługi do realizacji.
   2. wykonanie usługi i przekazanie Produktu kurierowi do dostarczenia na adres wskazany przez Klienta nastąpi w terminie do 14 Dni roboczych od chwili dostarczenia Produktu do Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca nie odpowiada za niedochowanie terminów wskazanych w ust. 1 powyżej, jeżeli:
   1. podane przez Klienta dane, o których mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu były niezgodne z prawdą,
   2. odebranie Produkt w uzgodnionym z Klientem terminie z adresu wskazanego przy zgłoszeniu nie udało się z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub gdy Klient wskazał jako termin odbioru Produkt termin późniejszy niż 4 Dni robocze od dnia potwierdzenia przyjęcia usługi
   3. elementy konieczne do wykonania Naprawy, korekty rozmiaru lub Modyfikacji pierścionka nie są dostępne,
   4. wystąpiły nie dające się przewidzieć w chwili potwierdzenia zamówienia okoliczności nie leżące po stronie Sprzedawcy.
  3. O sytuacjach wpływających na brak możliwości dochowania terminów Sprzedawca będzie na bieżąco informował Klienta. Termin realizacji usługi ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkód.
 7. Wyłączenia

  1. Usługą SAVICKI Care Plus nie są objęte:
   1. jakiekolwiek uszkodzenia Produktów, które zostały wywołane lub były naprawiane przez jakikolwiek podmiot inny niż Sprzedawca,
   2. Produkty, które podlegały modyfikacjom, przeróbkom, grawerowaniu i innym czynnościom przez jakikolwiek podmiot inny niż Sprzedawca;
   3. Uszkodzenia, za które zgodnie z prawem odpowiedzialny jest SAVICKI z tytułu Gwarancji lub Rękojmi. Korzystanie z Usługi SAVICKI Care Plus nie ogranicza uprawnień Klienta przysługujących mu z tytułu Rękojmi lub z Gwarancji;
   4. Wadliwe wykonanie Produktu wywołane przyczynami innymi niż uszkodzenia mechaniczne np. wady w odlewie jubilerskim.
  2. Naprawa nie obejmuje naprawy uszkodzeń:
   1. o charakterze całkowitym, nie pozwalającym na Naprawę;
   2. wynikających z ingerencji w Produkt Klienta lub osobę trzecią,
  3. W przypadkach nieobjętych Usługą SAVICKI Care Plus Użytkownik pokrywa:
   1. koszt transportu Produktu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   2. koszt Ekspertyzy,
   3. koszt usług, jeśli Użytkownik zdecyduje się na usługę poza Usługą SAVICKI Care Plus.
  4. W przypadku o jakim mowa w ust 3 podstawa obciążeń będą stawki przewoźników oraz stawki usług dostępne na życzenie klientów SAVICKI. O braku możliwości realizacji usługi w ramach SAVICKI Care Plus Klient zostanie każdorazowo poinformowany. Klient decyduje czy zleca realizację usług o jakich mowa w ust 3 lit c)
 8. Przetwarzanie danych osobowych

  1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w polityce prywatności.
 9. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą tylko konsumentów oraz tzw. przedsiębiorców na prawach konsumenta. Uprawnienia konsumenta związane z odstąpieniem od umowy zostały wskazane w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W ramach Usług objętych niniejsza umową kształtują się następująco:

   Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę na adres zawarty w §1 ust 4 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie www.savicki.pl/kontakt/. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. §10

 10. Zmiana regulaminu

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, z następujących przyczyn :
   1. zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany niniejszego regulaminu,
   2. konieczności zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania SAVICKI Care Plus, konieczności ochrony uzasadnionych interesów Klientów,
   3. wprowadzenia zmian w związku z rozwojem SAVICKI Care Plus, w tym dodaniu nowych funkcjonalności,
   4. zmiana warunków technicznych wymuszająca wprowadzenie zmian w regulaminie.
  2. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o zmianach co najmniej na 14 dni przed terminem zmiany, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub orzeczenie uprawnionego organu będzie wymagało zachowania krótszego terminu. W informacji Sprzedawca zobowiązany jest poinformować o istocie wprowadzanych zmian.
Kategorie